Bio-energie
Overzicht van de belangrijkste EU-beleidsmaatregelen voor de biogassector

Overzicht van de belangrijkste EU-beleidsmaatregelen voor de biogassector

25 februari 2019

In het recent gepubliceerde jaarverslag 2018 van EBA staat een overzicht van de belangrijkste EU-beleidsmaatregelen voor de biogassector met betrekking tot de productie van hernieuwbare energie, de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen, de ontwikkeling van circulaire economische systemen en de bevordering van schone mobiliteit. Biogas en biomethaan leveren een belangrijke bijdrage aan dat beleid.

Nieuwe richtlijn hernieuwbare energie

Na intensieve onderhandelingen hebben de EU-instellingen in juni een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn inzake hernieuwbare energie voor het komende decennium. De nieuwe wetgeving bevat een wettelijk bindend EU-doelstelling van 32% voor hernieuwbare energie tegen 2030, met een herzieningsclausule dat de doelstelling kan verhogen in 2023, alsook sectorspecifieke doelstellingen, waaronder een jaarlijkse stijging van 1,3% voor groene warmte en een doelstelling van 14% hernieuwbare energie in de transportsector tegen 2030. Dit laatste heeft tot doel de verdere uitrol van elektrische mobiliteit te bevorderen, maar omvat ook een doelstelling van 3,5% voor geavanceerde biobrandstoffen en biogas. In het algemeen is de richtlijn zeker een positieve stap in de richting van een grootschalige invoering van groen gas in het volgende decennium. De richtlijn zal de toegang van biomethaan tot het aardgasnet vergemakkelijken, de garanties van oorsprong uitbreiden van groen stroom naar groen gas en de grensoverschrijdende handel in biomethaan vergemakkelijken. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid zal echter de productie van biogas en biomethaan beperken door de invoering van duurzaamheidsdrempels voor alle energiesectoren.

Biogas en biomethaan moeten een broeikasgasvermindering opleveren van 65%-80% ten opzichte van de fossiele brandstoffen. Duurzame grondstoffensoorten zijn opgenomen in bijlage IX van de richtlijn en in bijlage VI worden de standaardemissiewaarden voor verschillende trajecten vastgelegd. De bijlagen worden voortdurend geëvalueerd. Biogas blijft niettemin één van de meest duurzame energiebronnen, die een broeikasgasreductie van meer dan 200% kunnen bereiken wanneer het gebruik van landbouwmest als grondstof inhoudt dat methaanuitstoot uit mest wordt vermeden. De richtlijn moet uiterlijk op 30 juni 2021 in alle lidstaten van de EU in nationaal recht zijn omgezet.

Gas in het toekomstige klimaat- en energiebeleid van de EU

Om te voldoen aan de klimaatverbintenis die tijdens de COP21 in Parijs is aangegaan, zal de Europese Unie in alle sectoren een energietransitie moeten doorvoeren; dit geldt ook voor de gassector. Alle gasvoorziening in Europa moet tegen 2050 hernieuwbaar of koolstofarm zijn. De EBA heeft bijgedragen tot de openbare raadpleging van de Europese Commissie, getiteld "Toekomstig klimaat- en energiebeleid - een strategie voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot in de EU op lange termijn", door de rol van groen gas in alle sectoren te benadrukken. Het is een belangrijke pijler in de koppeling van duurzame sectoren en sectorale integratie en één van de weinige technologieën die de emissies in de landbouw kunnen verminderen. Het resultaat van de raadpleging was het pakket "Clean Planet for All" van de Europese Commissie, waarin de rol van groen gas in verschillende sectoren wordt erkend, alsook in verschillende scenario's waarin de mogelijke maatregelen worden uiteengezet die kunnen worden genomen om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst te verwezenlijken. De EBA heeft samen met de aardgas- en waterstofverenigingen het pakket positief onthaald. In een gezamenlijke verklaring wordt het aanzienlijke potentieel voor een transitie naar groen en koolstofarme gas benadrukt en wordt gewezen op de rol van gas bij de aanvulling van de elektrische energievoorziening en het bieden van energiezekerheid en -flexibiliteit, alsook de opslag van hernieuwbare energie. Vooruitlopend op de wetgeving inzake het ontwerp van de gasmarkt die begin 2020 van kracht wordt, voert de Europese Commissie acht verschillende studies uit die als input dienen voor de gaswetgeving en informatie verschaffen over verschillende elementen van de gassector.

Pakket voor schone mobiliteit

De meeste EU-verordeningen, van de richtlijn inzake alternatieve brandstoffen tot de richtlijn inzake hernieuwbare energie, erkennen de positieve rol van biomethaan in zowel gecomprimeerde als vloeibare vorm, met name in de sector van het zware transport en de machinebouw, die een uitdaging vormt voor de koolstofarme transitie. Het derde pakket voor schone mobiliteit, dat in mei is gepubliceerd, bevat de allereerste CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen. Dit is een goed signaal zolang alle regelgeving of steun voor het bereiken van die normen technologieneutraal is en geproduceerd wordt in overeenstemming met de beleidskoers die in andere wetgeving is vastgelegd. Indien de nadruk wordt gelegd op uitlaatemissies kan er geen eerlijke concurrentie ontstaan tussen de verschillende schone mobiliteitsoplossingen. De EBA heeft samen met NGVA Europe verklaringen afgelegd waarin wordt opgeroepen tot een "bron tot wiel"-benadering om voldoende rekening te houden met de voordelen van duurzaam gas. Door rekening te houden met de gehele brandstofketen, inclusief winning, productie, transport en gebruik van de brandstof of elektriciteit, kan een realistischere vergelijking van de verschillende opties worden gemaakt. De gezamenlijke verklaringen hebben de steun gekregen van het Europees Parlement, waarbij één lid van het Europees Parlement een specifieke methodologie voor CNG- en LNG-toepassingen heeft voorgesteld, die het mogelijk zou maken om bij de berekening van de gemiddelde emissies van het park rekening te houden met het effect van geavanceerd en hernieuwbaar gebruik van gasvormige transportbrandstoffen.

Bron: Nieuwsbrief EBA

 

Alle platformen van ODE