Bio-energie
Fluvius Investeringsplan 2024 – 2033

Fluvius Investeringsplan 2024 – 2033

22 juli 2023

De Europese EMD-Richtlijn legde in 2019 de verplichting op tot opmaak en publieke consultatie van een Investeringsplan. Dit werd vertaald in het Energiedecreet dat bepaalt dat de distributienetbeheerder jaarlijks een Investeringsplan elektriciteit en gas dient op te maken. Een dergelijk Investeringsplan wordt door de distributienetbheerder opgemaakt en gaat in overleg via een openbare raadpleging over deze plannen. Het Investeringsplan geeft aan welke investeringen Fluvius nodig acht in het elektriciteits- en gasdistributienet voor de komende 10 jaar. Het Investeringsplan wordt jaarlijks geëvalueerd, besproken, waar nodig bijgestuurd en gepubliceerd. Fluvius tracht het Investeringsplan telkens weer concreter en transparanter maken voor stakeholders en voor de Vlaamse energieregulator VREG. ODE Vlaanderen is voor Fluvius een belangrijke stakeholder in dit proces en nam actief deel aan de voorbereidende stakeholdermeetings.

Een aantal interessante apsecten uitgelicht:

Verregaande elektrificatie: Er wordt nog meer dan vorig jaar uitgegaan van een nog sterkere elektrificatie in alle sectoren. Betreffende mobiliteit wordt naast een volledige elektrificatie van het personenvervoer en de lichte vracht er nu ook van uit gegaan dat het zwaar wegvervoer voor een groot deel zal elektrificeren, hoewel de verwachtingen op dit vlak nog relatief bescheiden zijn. Residentiële verwarming wordt verwacht naar warmtenetten of warmtepompen te evolueren maar Fluvius verwacht de eerste jaren nog een toename van het aantal klanten dat van stookolie naar aardgas overstapt.

Decentrale productie: Fluvius heeft verschillende scenario’s jaarlijkse groei in opgesteld vermogen aan PV aangenomen. Voor energieopslag werd een forse toename van het aantal thuisbatterijen vastgesteld. Voorlopig geeft Fluvius aan dat de thuisbatterijen op dit moment nog relatief weinig bijdragen aan het verlagen van de afname- of injectiepieken. Fluvius ziet ook een groeiende interesse naar grotere batterijprojecten. Fluvius geeft aan dat het nodig is om af te stappen van de focus op het verhogen van het zelfverbruik om de voordelen die batterijen voor het elektriciteitsnet kunnen hebben volledig tot uiting te laten komen. Ook thermische opslag kan een grote rol spelen volgens Fluvius. Het verschuiven van de vraag tot buiten de afnamepieken kan de netbelasting sterk beperken.

Voor onshore wind wordt gesteld dat het individueel vermogen van de windturbines zal stijgen en dat ook bestaande turbines in de toekomst een groter vermogen zullen krijgen na repowering, mits het verkrijgen van een vergunning. Voor warmtepompen wordt uitgegaan van een gemiddeld vermogen van 4kW (elektrisch) voor een luchtwater warmtepomp. Voorlopig wordt er geen rekening gehouden met lucht – lucht warmtepompen.

Impact op het elektriciteitsnet: Fluvius geeft in het investeringsplan aan dat er op de meeste plaatsen nog capaciteitsmarge is op het distributienet. Lokaal begint zich op locaties met langere laagspanningsfeeders congestie voor te doen wanneer zonnepanelen maximaal aan het injecteren zijn. Over het algemeen liggen de injectiepieken echter lager dan de afnamepieken en verwacht Fluvius dat dit zo zal blijven de komende jaren. De netversterkingen voor zonnepanelen zijn volgens Fluvius dus over het algemeen geen extra kost, omdat die voor elektrificatie toch zou moeten gebeuren. Verder zijn er 3 scenario’s gemaakt – Hoog – Midden – Laag – waarin uitgegaan wordt van verschillende levels van elektrificatie. Belangrijkste conclusie is dat er maximaal ingezet moet worden op een verschuiving van het bijkomend elektriciteitsverbruik naar momenten die buiten de avondpiek vallen.

Maatregelen voor de investeringen in het elektriciteitsnet: Fluvius geeft voorrang aan no-regret investeringen die sowieso nodig zullen zijn om de energietransitie en verdere elektrificatie te faciliteren waar bij een netverzwaring rekening gehouden wordt met de verwachte noden voor de komende 50 jaar. Nieuwe laagspanningsnetten worden gedimensioneerd uitgaande van 17,3kVA per huisaansluiting met parking op het perceel zodat een warmtepomp en EV-laden aan 11kVA mogelijk zijn. Voor woningen met gezamenlijk laadplein of aangesloten op een hogetemperatuurwarmtenet. Het 3x230V-net wordt geleidelijk aan vervangen door of aangevuld met een 3x400V-net, dit zorgt voor meer capaciteit en lagere netverliezen. Voor hernieuwbare energie-installaties die aangesloten worden op hogere spanningsniveaus (typisch windenergie) geeft Fluvius aan met de sector af te stemmen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen zodat er tijdig naar oplossingen gekeken kan worden om aan te sluiten. De digitalisatie van het distributienet zal een belangrijke schakel zijn in een efficiënter beheer van het net en zal het mogelijk maken een inzicht te geven over de status van het net. Fluvius voorziet dat duizend digitale distributiecabines per jaar worden geïnstalleerd. Daarnaast kan de digitale meter ook als sensor gebruikt worden om meer inzicht in het net te krijgen op het vlak van de spanning per fase, verbruiksprofielen en het afgenomen piekvermogen en tijdstip waarop dit gebeurt. Fluvius voorziet tegen het einde van 2023 de beschikbare aansluitcapaciteit op het hoogspanningsdistributienet al indicatief beschikbaar te maken als open data.

Fluvius onderlijnt het toenemende belang van flexibiliteit in een systeem met meer decentrale en hernieuwbare energie. Flexibiliteit kan ingezet worden om sneller bijkomende hernieuwbare energie aan te sluiten en de stabiliteit van het net te behouden. In eerste instantie wordt er eerst ingezet op marktflexibiliteit voor het oplossen van congestie in hoger gelegen punten in het net aangezien hier een grotere waarde in zit.

De volledige investeringsplannen 2024-2033 van Fluvius kan u hier lezen.

 

Alle platformen van ODE