Bio-energie
Gebruik van biomassareststromen voor biocharproductie

Gebruik van biomassareststromen voor biocharproductie

30 november 2023

De conversie van biomassa naar biochar kent recent veel belangstelling zowel in Vlaanderen als in de rest van Europa. OVAM heeft naar aanleiding van de vele vragen die zij kregen rond het beleidskader voor biochar een overzicht gemaakt hoe vanuit de overheid met biochar wordt omgegaan.

Biochar installatie ? Een biochar installatie is een pyrolyse installatie en die valt onder de verbrandingsinstallaties en dient als zodanig vergund en aan de overeenkomstige emissiegrenswaarden te voldoen.

Plaats van biochar productie in de afvalhierarchie ? Biochar productie neemt voor OVAM een plaats in tussen recyclage en verbranden. Er wordt een materiaal, nl. biochar, gemaakt en daarnaast wordt een deel van de biomassa onder de vorm van syngassen verbrand.

Mag een afvalstof omgezet worden in biochar ? Afhankelijk van de biomassareststroom mag een afvalstof worden omgezet naar biochar. Stromen die momenteel een materiaaltoepassing kennen, mogen niet naar biochar worden omgezet. Stromen die momenteel verbrand worden, mogen wel naar biochar worden omgezet. Belangrijk hierbij is dat een positieve energiebalans noodzakelijk is bij de afweging of pyrolyseren een wenselijk alternatief is voor de huidige manier van verwerken. Zo zal met een LCA studie dienen nagegaan te worden of een biomassastroom die nu vergist wordt, als alternatief ook zou mogen omgezet worden in biochar en dan gebruiken als bodemverbeterend middel. De studie dient een vergelijking van de milieu-impact van beide omzettingsprocessen te vergelijken.

Mag biochar gebruikt worden als bodemverbeterend middel ? Biochar mag ingezet worden als bodemverbeterend middel als het voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De biochar voldoet aan de normen van bijlage 2.3.1.A van het Vlarema
  • Het voldoet aan de voorwaarden van het ¬†European Biochar Certificate voor de relevante certificaatklasse (EBC-agro, EBC-AgroOrganic of EBC-Urban)
  • Een grondstoffenverklaring is verkregen voor de biochar.

Mag biochar ingezet worden als brandstof ? Hiervoor dient de biochar over een Grondstoffen Verklaring te beschikken voor deze energie toepassing.

Mag biochar voor een andere toepassing worden ingezet ? Dit kan op voorwaarde dat er een grondstoffenverklaring kan worden voorgelegd of dat er een zelfbeoordeling werd uitgevoerd.

Alle platformen van ODE