Bio-energie
Omzetting herziening Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor vaste installaties in Vlaamse regelgeving

Omzetting herziening Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor vaste installaties in Vlaamse regelgeving

20 december 2023

Na advies van de Raad van State zijn enkele besluiten door de Vlaamse Regering definitief gewijzigd om deze in lijn te brengen met de gewijzigde regels voor het Europese systeem voor emissiehandel (ETS). Deze regels, die zijn vastgelegd in de gewijzigde ETS-Richtlijn van 10 mei 2023, zorgen voor aanpassingen aan het bestaande ETS voor vaste installaties. De aanpassingen dienden binnen de omzettingstermijn te gebeuren van 31 december 2023. Deze wijziging regelt de overgang voor 2023 voor het aanleveren van bewijs dat de gebruikte biomassa voldoet aan duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de Richtlijn Hernieuwbare Energie II.

Conform Europese regelgeving moet er door exploitanten voortaan bijkomend bewijsmateriaal aangeleverd worden vooraleer voor de ingezette biomassa een emissiefactor van “0” gehanteerd kan worden. Vanaf 2025 (voor emissies 2024) kan dit enkel aangetoond worden door het voorleggen van een bewijs van duurzaamheid afgeleverd door een vrijwillig schema erkend door de Europese Commissie. De overgangsregeling voor 2024 (voor emissies 2023) voorziet naast dit bewijs van duurzaamheid nog een bijkomende mogelijkheid aan exploitanten om aan te tonen dat de ingezette biomassa voldoet aan de Europese regels inzake duurzaamheid en broeikasgasemissiereducties aangezien het systeem van vrijwillige schema’s nog niet tijdig volledig uitgerold was. Dit bewijsmateriaal moet geverifieerd worden door een externe verificatie-instelling en samen met het geverifieerd emissiejaarrapport goedgekeurd worden door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap.

Alle platformen van ODE