Bio-energie
Aandachtpunten voor bio-energie binnen Verzamelbesluit X (2de principiële goedkeuring)

Aandachtpunten voor bio-energie binnen Verzamelbesluit X (2de principiële goedkeuring)

31 januari 2024

Op vrijdag 19 januari werd door de Vlaamse regering een 2de principiële goedkeuring gegeven aan het Verzamelbesluit X. Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir werd met dit Verzamelbesluit X de regelgeving over energie, emissiehandel (ETS) en de gebouwenpas gewijzigd. Het besluit bundelt een heel aantal wijzigingen.

De wijzigingen die direct of indirect zijn impact hebben op bio-energie projecten worden kort toegelicht.

 • Binnen ETS, het emissiehandel systeem wordt bepaald dat voor biomassa die in een installatie wordt gebruikt en waarvoor een bewijs van duurzaamheid vereist is, er een bewijs van duurzaamheid in de zin van een vrijwillige certificering die door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 30, §§ 4 en 5, van Richtlijn (EU) 2018/2001 zijn erkend, moet worden voorgelegd. Dit bewijs zal worden geverifieerd en opgenomen in het geverifieerde emissiejaarrapport dat uiterlijk op 14 maart bij het VEKA moet worden ingediend conform artikel 4.10.1.5, §2 van VLAREM titel II.
 • In het kader van de PV-verplichting (meer info op) bestaat de mogelijkheid om dit ook via andere hernieuwbare energie aan te voldoen. Om de certificatenregeling na inwerkingtreding van de PV-verplichting in lijn te brengen met Europese staatssteunregels wordt bepaald dat de maximale bandingfactor op nul wordt gezet voor groenestroominstallaties op basis van biomassa of biogas en WKK-installaties op biomassa of biogas met een datum van indienstneming vanaf 30 juni 2025, voor zover die worden geplaatst voor het voldoen aan de PV-verplichting, tenzij er voor de inwerkingstreding van dit besluit (verwacht voor maart) al een principe-aanvraag of definitieve aanvraag werd ingediend.
 • Een vereenvoudiging wordt voorgesteld bij de behandeling certificatendossiers voor warmtekrachtkoppeling. De vereenvoudiging bestaat er in de verplichting om de warmtemeting na het buffervat uit te voeren op te heffen, meer bepaald “"Als er bij warmtekrachtinstallaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 een buffervat in het circuit is opgesteld, wordt de meting uitgevoerd voorbij het buffervat”.
 • Een heel aantal wijzigingen voor de Call Groene Warmte worden voorgesteld, een heel aantal van deze wijzigingen worden doorgevoerd om conform te zijn met de herziene versie van de staatssteunregels in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, gepubliceerd op 30 juni 2023).
  • Vooreerst wordt bepaald om de voorwaarden voor de warmte- en/of koudeafnemers binnen de call groene warmte gelijk te stellen aan de voorwaarden voor de Mijn Ver bouwpremie, zodat de doelgroep van de premie voor warmtepompen en warmtenetten gelijk blijft.
  • Daarnaast wordt er een delegatie aan de minister gegeven om te bepalen hoe de kostprijs van referentie-installaties moet worden aangetoond. In de regelgeving wordt bijkomend ingeschreven dat elke economisch aantoonbare vraag maar één keer gebruikt mag worden in de bepaling van de CO2-besparing van een project.
  • Er wordt een bepaling voorzien waardoor grote projecten die in verschillende steunsystemen worden ingediend, gebonden zullen worden aan een totaalconcept over de steunaanvragen heen.
  • Voor de te ondersteunen restwarmteprojecten wordt een beperking ingevoerd van steun voor benutting restwarmte uit afvalverbrandingsinstallatie tot het organisch-biologisch deel van restafval. Dit betekent dat dat de uitkoppeling van warmte uit een afvalverbrandingsinstallatie om te injecteren in een warmtenet enkel voor het hernieuwbare deel in aanmerking mag komen.
  • Er wordt een bepaling voorzien die het VEKA de mogelijkheid geeft om een project te annuleren als er een fout steunpercentage van toekomstige steun wordt doorgegeven.
 • Binnen de EPB-eisen, zal enkel nog een biomassa ketel mogen gebruikt worden met een energielabel A .
   

Het Verzamelbesluit X en bijhorende nota’s kunnen hier nagelezen worden.

 

Alle platformen van ODE