Bio-energie
Evolutie rond duurzaamheidscriteria in Wallonië

Evolutie rond duurzaamheidscriteria in Wallonië

27 maart 2024

In Wallonië heeft de overheid het Level A rapport goedgekeurd dat aantoont dat Waalse bosbiomassa verondersteld wordt duurzaam te zijn. Dit Level A rapport geeft de mogelijkheid aan duurzaamheidscertificatiesystemen om bosbiomassa uit Wallonië volledig te certificeren volgens de duurzaamheidscriteria vastgelegd in de Richtlijn 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

De duurzaamheidscriteria uit de Europese richtlijn werden omgezet in het Waalse wettelijke kader door artikelen 9 en 10 van het Regeringsdecreet van 10 februari 2022. Volgens artikel 4 van de AGW-duurzaamheid moet de naleving van deze criteria worden aangetoond als ze worden gebruikt in installaties die elektriciteit of thermische energie produceren met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 20 MW in het geval van brandstoffen uit vaste biomassa.

Om te garanderen dat biomassabrandstoffen op duurzame wijze worden geproduceerd, moeten de betrokken marktspelers een beroep doen op certificeringsinstellingen die werken volgens "vrijwillige regelingen" die door de Europese Commissie zijn erkend.

Als onderdeel van deze certificering moeten de betrokken marktpartijen, een op risico gebaseerde beoordeling uitvoeren op basis van de normen voor duurzaam bosbeheer die gelden in het land of de regio van herkomst van de bosbiomassa ("Level A"-beoordeling). In deze context heeft een consortium van Waalse marktdeelnemers en federaties een evaluatie uitgevoerd van het Waalse wettelijke kader voor het oogsten van bosbiomassa. Deze beoordeling werd met de steun van de Waalse Overheidsdienst voorgelegd voor publieke raadpleging.

De analyse werd vervolgens gevalideerd door het Waalse Gewest en het rapport werd erkend en gepubliceerd door het vrijwillige systeem van het SBP (Sustainable Biomass Program).

De analyse concludeert dat het risico op de exploitatie van niet-duurzame bosbiomassa in het Waals Gewest uiterst laag is.

Door de publicatie van het rapport door SBP kan de risico-analyse gebruikt worden door elke economische operator die de duurzaamheid van zijn bevoorrading van Waalse bosbiomassa wil aantonen, ongeacht het Vrijwillig Systeem dat hij gebruikt (principe van wederzijdse erkenning).

Het rapport 'Risicogebaseerde beoordeling van de conformiteit van het bosbeheer met de werkingscriteria van de RED II-richtlijn op nationaal of subnationaal niveau' kan hier worden teruggevonden.

Het is geldig voor een periode van vijf jaar (d.w.z. tot januari 2029), op voorwaarde dat er geen significante wijzigingen zijn in het wettelijke kader van de regio. Alle updates van het rapport worden gepubliceerd op deze pagina, waarnaar de SBP website linkt.

Alle platformen van ODE