Bio-energie
De leden van ODE bio-energie houden het licht mee aan !

De leden van ODE bio-energie houden het licht mee aan !

18 september 2014

In de pers wordt het beeld opgehangen dat het licht zal uitgaan en dat het de schuld is van de elektriciteitssector omdat er te weinig productie is om aan de vraag te voldoen. Tegelijk spreekt men dat er te weinig centrales zijn en verbindingskabels voor import van elektriciteit. Deze conclusies zijn gebaseerd op statistische modellen en historische profielen. Niemand kan dergelijke voorspellingen exact maken maar het is een feit dat er vandaag minder productiecapaciteit is door grote centrales. Men stelt uiteraard drastische ingrepen voor zoals kabels bijtrekken en nieuwe centrales bouwen… maar die zullen pas ten vroegste in de winter van 2016 beschikbaar zijn!?  Daarom moeten we werken met de beschikbare middelen en concrete haalbare maatregelen voorstellen.

ODE Bio-energie biedt alvast enkele effectieve en voor de hand liggende oplossingen aan:

GEBRUIKERS KUNNEN HET NET REDDEN!
Volgens de berekeningen van ELIA is er, in het meest kritische scenario, een capaciteitstekort van 1.388 MW op de elektriciteitsmarkt. Per inwoner komt dit neer op 126 Watt wat gelijk staat met enkele spots van 50 Watt of een computer.. Het klinkt haast onmogelijk maar de burger kan met het eenvoudig afschakelen van verbruik deze winter een stroomuitval voorkomen. Zo wordt nog maar eens aangetoond dat energiebesparing en zuinigheid op verbruik de moeite loont. ODE is steeds een voortrekker geweest van energie-efficiëntie en zuinig omspringen met onze kostbare energie! Daarom benadrukken we opnieuw dat het uitermate belangrijk is om hier primordiaal op in te zetten; niet alleen kost het de burger minder – het is nog goed voor het milieu ook! Ook de industrie kan een steen bijdragen door ‘eenvoudigweg’ nog maar de verlichting te reduceren. Zonder te raken aan de kerncomponenten of de betrouwbaarheid van het productieproces zijn heel wat afschakelmogelijkheden voorhanden; compressoren met timers, stand-by pompen, reduceren van bijverwarming etc. Daarmee kunnen we allen een actieve bijdrage leveren aan de reductie van het verbruik zonder te raken aan de betrouwbaarheid. 

BIO ENERGIE ONDERSTEUNT HET NET OP KRITISCHE MOMENTEN
In het afschakelplan is voorzien dat bepaalde hoogspanningskabines in de gemeente zullen afgeschakeld worden. Hernieuwbare energieproducenten zoals wind en biomassa zullen dan gevraagd worden om maximaal het net te voorzien van lokale elektriciteit om het tekort te reduceren. Echter de praktische uitwerking hiervan is nog niet duidelijk en wordt door ODE met de DNB’s opgenomen- we houden jullie op de hoogte. Het is alvast duidelijk dat zij die op >30kV aangesloten zijn bij ELIA te rade moeten gaan.  

Bij deze roepen we alle leden op hun installaties preventief te onderhouden en maximaal in te zetten in geval hun zone uitgeschakeld wordt.  

Verder roepen we onze leden nog op om deel te nemen aan het aanbieden van reservecapaciteit op het ogenblik dat er een nijpend tekort dreigt. Dit zogenaamde R3DP-mechanisme kan via de elektriciteitsleverancier worden aangeboden! De marktbevraging loopt nog tot 19 september en kan via een leveranciers of service supplier worden ingediend. De drijfveer is voornamelijk het forse onevenwichtstarief van 4.500 €/MWh !! 

Informatie omtrent 

de uitwerking en de actuele situatie van het net zal men binnenkort vinden op www.winterklaar.be
het gewijzigde noodplan vind je hier en http://economie.fgov.be alsook het Crisiscentrum

Alle platformen van ODE